تراش و تبدیل چاه کهنه و ریزشی به چاه نو

تبدیل چاه ریزشی به چاه نو
حفر چاه از قدیم و دیرباز توسط بشر صورت می گرفته است، مطالعاتی که در بحث زمین شناسی انجام می شود تنها پیش بینی کننده موجود مخازن است و برای اطمینان از وجود منابعی نظیر نفت و یا استخراج آب های زیرزمینی باید به حفر چاه پرداخت. تراش و تبدیل چاه کهنه به چاه نو یکی دیگر از خدمات شرکت آریا فراز میباشد. اگر بخواهیم به تاریخچه حفر چاه و تبدیل چاه کهنه به چاه نو بپردازیم باید بگوییم انسان به دلیل نیازی که به منبع با ارزش آب داشته است همیشه به دنبال پیدا کردن شرایطی برای دسترسی داشته به آن بوده ...
بیشتر